Din fysiska och psykosociala arbetsmiljö är av yttersta vikt, och Medicinska Föreningen jobbar aktivt för att den ska bli så bra som möjligt.

– – – English below – – –

Föreningen och dess utbildningsråd ansvarar därför för att välja studerandeskyddsombud (SSO) för de olika program och studieorter där vi representerar studenter. Ett SSO är en student som verkar för en god arbetsmiljö, samarbetar med Studenthälsoansvarig i föreningens styrelse, håller god kontakt med lokalansvariga på Biomedicinsk centrum i Lund och Clinical Reseach Center i Malmö, samt vidarebefordrar studenter till korrekt instans om hjälp behövs.

Huvudansvaret för ett SSO är alltså att verka för studenternas fysiska och psykosociala studiemiljö. Detta kan ske genom att försöka identifiera problem och brister i de lokaler studenter vistas i, samt att framföra dessa brevledes eller på möten som Medicinska fakulteten eller Region Skåne kallar till. Tanken är också att studenter ska kunna vända sig till ett SSO om de upplever brister i lokaler eller säkerheten under utbildningen; såväl på kliniska praktikplatser och i laborationsmiljö, som under mer traditionell undervisning i föreläsningssalar.

Har du själv märkt av brister i din utbildning gällande din psykiska eller fysiska hälsa, vänligen skriv ett ärende om detta via vår Ärenderapportering.

Vill du kontakta det studerandeskyddsombud som ansvarar för din utbildning eller studieort?

Mejla i så fall

[email protected] för logopedistudenter

[email protected] för audionomstudenter

[email protected] för biomedicinstudenter

[email protected] för läkarstudenter i Helsingborg

[email protected] för läkarstudenter i Malmö, samt MPH-studenter

[email protected] för läkarstudenter i Lund

Vill du ha mer information om vad det innebär att vara SSO eller engagera dig i dessa frågor?

Mejla vår studenthälsoansvarige på [email protected]

Se även Rättighetslistan.

______________________________________________________________________

Student safety representative

Medicinska Föreningen and their Education Councils are responsible for choosing Student Safety Representatives (SSR). They are programme or campus specific. An SSR is a student who strives for a good work environment, cooperates with Student health responsible board member of the student union, keeps good contact with people responsible for Biomedicinsk centrum in Lund and Clinical Reseach Center in Malmö, as well as forward students to the correct facility if needed.

The main responsibility for the SSR is to work for both the physical and psychosocial work environment of students. This can be carried out through identifying problems and flaws of the study locales and to communicate these by mail or at meetings held by the Faculty of medicine or Region Skåne. The idea is also that students should feel welcome to contact their SSR in case they should find safety risk within the scope of their education, whether it be in a laboratory, the clinic or the lecture hall.

Have you noticed any issues regarding your mental or physical health, please fill in our Ärenderapportering.

To contact your student safety representative; e-mail:

[email protected] for student of speech and language impairment

[email protected] for audiology students

[email protected] for biomedicine students

[email protected] for medicine students in Helsingborg

[email protected] for medicine students in Malmö, as well as students of MPH

[email protected] for medicine students in Lund

Do you want more information about SSR or do you want to engage in this field?

Send an e-mail to our Head of Student Health [email protected]

See also the List of Student Rights(Rättighetslistan)

Relaterat

SÖK POSTER!

Sponsor