Välkommen till Logopedi- och Audiologistuderandes Utbildningsråd!

For English, see below.

 

Vad är LAUR?

LAUR är logopedi- och audiologistuderandes utbildningsråd. Utbildningsrådets uppgift är att bevaka studenternas intressen i olika avseenden. Det kan handla om exempelvis arbetsmiljö, eller om kvalitet på undervisningen.

LAUR består av studenter från logopedi- och audiologiprogrammen som arbetar ideellt. Det är fritt fram för den som vill engagera sig i LAUR på olika sätt, t.ex. som kursombud eller i styrelsen.

Hur gör LAUR?

LAUR sammanträder i Stor-LAUR, öppna möten för studenterna på våra utbildningar. Då träffas studenter, kursombud, styrelse, samt andra ombud och funktionärer från de olika kommittéerna.
Styrelsen är LAURs utförande organ, och är till viss del självbestämmande. Många av de viktigare besluten fattas dock på Stor-LAUR och i MF:s fullmäktige.

Andra utbildningar?

LAUR bedriver ett aktivt samarbete med NOAS (Nationella Organisation för Audiologistuderande) och SLOSS (Svenska Logopedförbundet Studentsektion) för att öka samhörighet och kommunikation mellan programmen på de olika studieorterna och deras studenter.

NOAS arrangerar bland annat studiebesök till forskningsanläggningar och företag inom hörselsektor. SLOSS anordnar årligen Logopedstudentdagarna.

Styrelsen

Styrelsen väljs varje år av Stor-LAUR med undantag av ordföranden som väljs av Fullmäktige. Styrelsen består av totalt sju ledamöter. Det är viktigt att styrelsen speglar sammansättningen i LAUR. Därför ska den innehålla studenter från båda utbildningarna. I styrelsen finns följande poster:

Ordförande: Emma Passad
Vice Ordförande: Lovisa Ågren
Sekreterare: Alva Söderbäck
Vieriansvarig: Alma Sedin Ohlsson
Informationsansvarig: Elin Westerberg
Arbetsmiljöansvarig: Marzel Borko Björklund
Jämställdhets- och likabehandlingsansvarig: Vakant

Ordförande tillsattes av FUM och övriga poster i styrelsen 20/21 valdes av kursombuden på sista Stor-Laur läsåret 19/20.

De där ”kursombuden”?

Kursombudens viktigaste uppgifter är att:
Närvara på Stor-LAUR
Informera LAUR om vad som sker i kurserna
Vidarebefordra information från Stor-LAUR och MF 
till kurskamraterna
Vara kursens språkrör mot programdirektör eller 
kursansvarig
Veta vad kursen anser i aktuella frågor om 
utbildningen
Hålla val till fullmäktige
Hålla kursombudsval i början av varje läsår
Kursombuden deltar enbart på Stor-LAUR, som hålls 3 gånger per termin.

Men hallå, jag vill ju få kontakt med LAURs styrelse?

Bästa sättet att nå styrelsen är att maila till ordföranden på [email protected]

 

What is LAUR?

LAUR is the Education Council for the students in the Audiology and Speech and Language Pathology programs of the University of Lund. Its mission: to safeguard the rights of the students in the programs tied to it. The various aspects of this work include, among other, issues regarding work safety and quality of education.

How is that achieved?

LAUR gathers in Stor-LAUR, which are open meetings for the students of the programs in its scope. At the meetings, students, the executive board of LAUR, student officials (kursombud and various other students representing in committees associated with LAUR) confer about current issues and questions regarding their education.

The executive board has a large liberty of operating but is responsible for carrying out decisions made in Stor-LAUR and the Union Representative Council (otherwise known as Fullmäktige).

What about other programs?

LAUR is in active cooperation with NOAS and SLOSS (which translates to the National Organization for Students of Audiology and the Student Section of the Swedish Association of

Speech and Language Pathologists) with a common goal to promote the fellowship between the associated programs and students of the Universities of Sweden.

The Board

The executive board of LAUR is elected once a year by Stor-LAUR, with the exception of the President who is elected by the Union Representative Council. The board consists of 7 trustees, including the President. The board should mirror the constitution of LAUR, which is why both programs are always represented in it. The board has the following positions:

President: Emma Passad
Vice President: Lovisa Ågren
Secretary: Alva Söderbäck
Vieri: Alma Sedin Ohlsson
Information: Elin Westerberg
Work Safety: Marzel Borko Björklund
Equality: Vakant

What about them Kursombud?

Kursombud are elected representatives of the students of the classes. Among the tasks of a Kursombud:
Attend the Stor-LAUR meetings
Inform LAUR about what’s going on in their class
Forward information from LAUR to their class
Keep informed about the opinion in their class on current issues regarding their education

So, how do I get in contact with the board of LAUR?

The best way to get in contact is to email the President at [email protected]

Kommande evenemang

[tribe_events_list category=”laur”]

 

Emma Passad

Ordförande för LAUR

Lovisa Ågren

Vice Ordförande

  Alva Söderbäck

  Sekreterare

   Alma Sedin Ohlsson

   Vieriansvarig

    Elin Westerberg

    Informationsansvarig

     Marzel Borko Björklund

     Arbetsmiljöansvarig

      Vakant

      Jämställdhets- och likabehandlingsansvarig

       Senaste om — LAUR

       SÖK POSTER!

       Sponsor