Welcome to the Biomedicine Education Council!

Vi bevakar utbildningen på biomedicinprogrammet och representerar studenterna i Medicinska fakulteten och Medicinska Föreningen. Det är vår uppgift att tillgodose studenternas behov i frågor rörande utbildningen och att se till att viktig information går ut till studenterna. Att engagera sig i utbildningsfrågor är ett sätt att påverka och hålla sig informerad om aktuella ärenden som gäller utbildningen.

Har du något att säga?

Något som du tycker behöver förbättras? Hur tycker du att vi ska göra biomedicinprogrammet till en ännu bättre utbildning? Hör mer än gärna av dig till oss på [email protected]

Styrelsen
Ordförande: Nadja Sand
Vice ordförande: Karin Linderfalk
BRO- och eventansvarig: Isabella Åström
Vieriansvarig: Sienna Lindén
PR- och informationsansvarig: Anna Veng
Studiesocialt ansvarig: Sanna Jonasson
Sekreterare: Astrid Cole


We monitor the education at the biomedicine programme and represent the students in the Faculty of Medicine and the Medical Association. It is our duty to meet the needs of students in matters related to our education and to ensure that important information goes out to the students. To get involved in educational matters is a way to influence and stay informed about current matters concerning the education.

Do you have anything to say?

Something that you think needs improvement? How do you think we should improve the biomedicine programme? Please feel free to contact us at [email protected]

The Board
Chairman: Nadja Sand
Vice chairman: Karin Linderfalk
Secretary: Astrid Cole
Budget and meeting manager: Sienna Lindén
Event and BRO manager: Isabella Åström
PR and communications manager: Anna Veng
Study socially responsible: Sanna Jonasson

Nadja Sand

Ordförande BUR

Results from grading system evaluation

Senaste om BUR

SÖK POSTER!

Sponsor