Vice ordförande är en av två personer i Medicinska Föreningens presidium, där den andre är ordförande. Ordförende och vice ordförande är arvoderade på heltid av föreningen och har under deras verksamhetsår uppehåll från sina studier, för att ha största möjlighet och de bästa förutsättningarna att leda föreningen, stötta dess utskott och följa de fastställda instruktionerna från fullmäktige.

Vice ordförandes arbete har till stor del med föreningens ekonomi att göra. I posten ingår huvudsakligen att sköta bokföringen, ta fram bokslut och årsredovisning, samt representera MF och Corpus Medicum i diverse studentlivsorgan utanför MF. Vice ordförande gör även ett stort budgetarbete, där det bl.a. ingår att lägga nästa verksamhetsårs budget i helet, festernas enskilda budgetar i detalj samt håller kontakt med utskottsordföranden så att de håller sig inom de budgetramar de blivit tilldelande. Utskotten är vice dessutom alltid behjälplig när det kommer till att söka tillstånd och ifall det är något särskilt krångligt evenemang som behöver stöttas. Utöver detta ingår det även i vice ordförandes uppgifter att sitta med i Corbalskommittén och Toddydagsutskottet för att se till att dessa stora fester håller koll på ekonomin!

Vice ordförande är i princip alltid tillgänglig på mailadressen [email protected] och sitter för det mesta på sin kontorsstol på Medicinska Föreningens Expedition.

———–

The Vice President is one of two in the association’s presidium, the other one is the association’s chairman. The President and Vice President are remunerated on full time by the association and during their fiscal year have a break from their studies to have the greatest opportunities and the best conditions to lead the association, support its committees and follow defined instructions are available from the associations representative council.

The Vice President main responsibility is the economy of the association. This includes book keeping, retrieving the closing for the past year along with the annual report. The Vice President also presents a suggested budget for the coming year and keeps in touch with the chairmen of our committees regarding their budget. Apart from that, the Vice President also participates in the Corbal Committee, the Toddy Day Committee and our Labour Day Committee.

The Vice President is almost always available via email at [email protected] and is for the most part seated in his chair at Medicinska Föreningens office.

SÖK POSTER!