Som Utbildningsansvarig i Medicinska Föreningen verkar du som länken mellan utbildningsråden för de olika programmen inom MF, Logopedi och Audionom (LAUR), läkarprogrammet (MUR), biomedicin (BUR) samt master i folkhälsovetenskap (MPHUR). Du är också länken mellan utbildningsråden, MFs styrelse och fullmäktige. Det innebär att du bistår dem med olika frågor rörande utbildning, återrapporterar vad som sker inom programmen och håller dig ajour med deras arbete.

Du har också ansvaret är Utbildnings- och studiemiljöutskottet, ett forum för diskussion kring frågor som är programöverskridande som du leder tillsammans med studenthälsoansvarig. I utskottet finns utbildningsråden, alla förtroendevalda studentrepresentanter, studerandeskyddsombud och MFs ordförande.

Utöver dessa åtaganden är det också ditt ansvar att annonsera, samordna och dela ut stipendiet Magnus Blix prisfond, MFs pedagogiska pris Mäster, Årets kursombud samt resestipendiet Stig Radner.

Att vara Utbildningsansvarig är otroligt spännande, lärorikt och utvecklande. Du lär dig massor om studentpolitik, hur fakulteten är organiserad och hur mycket du som student faktiskt kan påverka! Du får vara del av en styrelse bestående av engagerade och kompetenta människor, tillsammans arbetar ni för att göra både utbildningen och studentlivet så bra som möjligt.

Om du har frågor, maila gärna [email protected]!

– – –

As Head of Education in the Medical Association, you are the link between the student councils for the different programs within the MA, speech therapist and audionome (LAUR), medicine (MUR), biomedicine (BUR) and master in public health (MPHUR). You’re also the link between the student councils, the MA board and the representative assembly. That means you assist them with matters concerning education, report back whatäs going on within the programs and keep ypurself updated with their work.

You’re also responsible for the Education and Study Envirnoment Council (USU), a forum for discussion on educational matters concerning all the programs in the MA. The council consists of all student trustees in different boards and committees, Head of Student health and MA’s president.

Besides these obligations, it’s your responsibility to advertise, coordinate and announce the Magnus Blix grant, MA pedagogical award Mäster, Student representative of the Year and the travel grant Stig Radner.

Being Head of Education is incredibly interesting, instructive and you learn a lot about student politics, how the faculty is organised. And not least how much impact your student voice can have! You get to be a part of a board with engaged and competent people, together you’re working to make the education and life as a student as good as possible.

If you have any questions, please email [email protected] !

SÖK POSTER!