Att vara studenthälsoansvarig för Medicinska Föreningen är en bred och utvecklande roll med fokus på fysisk och psykosocial studiemiljö.

Som studenthälsoansvarig i Medicinska Föreningens styrelse är du ansvarig för frågor som rör studenternas fysiska och psykosociala studiemiljö. Du fungerar som en länk mellan studenterna, studerandeskyddsombuden och fakulteten, och du ska se till att fakulteten följer de föreskrifter som finns angående både den fysiska arbetsmiljön, men även gällande frågor som rör exempelvis jämställdhet och likabehandling.

Du är också vice ordförande för utbildnings- och studiemiljöutskottet (USU), och driver dess arbete tillsammans med Medicinska Föreningens utbildningsansvarige som är utskottet ordförande. I USU ingår studenthälsoansvarig, utbildningsansvarig, studerandeskyddsombuden, utbildningsråden och alla förtroendevalda studentrepresentanter som sitter i de kommittéer och nämnder som på fakultetsnivå arbetar med utbildnings- och studiemiljöfrågor. I utskottet diskuteras programöverskridande frågor, och eventuella problem som har uppstått tas upp.

Utöver detta kan du vid behov få vara med och representera kåren i LUS, exempelvis i fokusfrågor rörande studenthälsa. Du stöttar också Medicinska Föreningens Jämställdhetsutskott (JämU), och hjälper dess ordföranden med dess arbete. Genom det löpande styrelsearbetet får du stor insikt i och kunskap om hur kårens verksamhets bedrivs! Du blir väl insatt i alla frågor som diskuteras, såväl studiesociala som utbildningsrelaterade.

Rollen som Studenthälsoansvarig är väldigt spännande, bred och utvecklande, och kräver egentligen bara att du har ett intresse för frågor som rör studiemiljö och studenternas hälsa. Du har stor möjlighet att påverka både din egen, men även kommande studenters, tid på Medicinska Fakulteten!

Har du frågor är det bara att höra av dig på [email protected]!


Being the Head of Student Health is a wide and evolving mission focusing on physical and phycosocial work enviroment.

As the Head of Student Health you’re responsible for issues concerning the students physical and psychosocial work environment. You’re the link between the students, the Safety representatives and the faculty. Together you’ll make sure that the faculty follow their prescriptions about the students work environment, but also about issues concerning equal treatment and discrimination.

You’re also vice president of the education and study enviroment council (USU), and operates the council together with the Head of Education who is president of the committee. USU includes the Head of student health, the Head of Education, the Safety representatives, the education councils and the student trustees in different boards and committees at the faculty. The council discusses matters across educations as well as questions which may have arisen.

In addition to this you will, if needed, represent the union at LUS in questions regarding e.g. student health. You also support the Medical Associations Equality council (JämU), and help the chairpersons with their work. You’ll learn about how the union works, and you’ll be well informed about the current issues that concern the students at the Medical faculty.

Being the Head of Student Health will develop your skills in many ways, and you’ll get a great chance to improve not only your own, but all the future student’s, time at the Medical Faculty!

If you have any questions, just contact [email protected]!

SÖK POSTER!