Att vara ordförande för Medicinska Föreningen är ett heltidsuppdrag med ett brett spektrum av arbetsuppgifter.

Ordföranden är en av två i föreningens presidium, den andre är föreningens vice ordförande. Ordförande och vice ordförande är arvoderade på heltid av föreningen och har under deras verksamhetsår uppehåll från sina studier, för att ha största möjlighet och de bästa förutsättningarna att leda föreningens, stötta dess utskott och följa de av fullmäktige fastställda instruktionerna.

Ordförande leder styrelsens arbete samt kallar och sammanställer handlingar till styrelsens och fullmäktiges möten. Dessutom företräder ordförande inte bara föreningens medlemmar utan alla studenter vid de sex program som ingår i MF gentemot fakulteten, universitetet, Lunds Universitets Studentkårer (LUS) och Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), och då framförallt i utbildningsbevakande syften. Ordförande tar även emot och driver de studentärenden som rapporteras in via ärenderapporteringssytemet eller från utbildningsråden.

Ordförande är också föreningens ansikte utåt vilket bland annat innebär att föra kontakt med media och representera föreningen i ceremoniella sammanhang. Det kan exempelvis vara på universitetet som vid professorsinstallationen och doktorspromoveringen.

Ordförande är också ett av tre språkrör för Corpus Medicum, den gemensamma kåren för MF, VÅVS och SSGI, vilket innebär att man tillsammans med de andra språkrören kallar till och leder Corpus styrelsemöten och driver Corpus framåt.

Utöver det som finns i stadgan och i stadgeinstruktionerna så fylls ordförandes dag med att ha kontakt med föreningens medlemmar och representanter från andra kårer, ha expeditionstid, skriva och läsa handlingar, svara på mail och driva projekt.

Har du frågor är det bara att höra av dig på [email protected], 0732-682361 eller komma in på expeditionen!

The president is one of two in the Medical Students Association’s presidium, the other one is the association’s vice president. The president and vice president are remunerated on full time by the association and during their fiscal year have a break from their studies to have the greatest opportunities and the best conditions to lead the association, support its committees and follow defined instructions  from the associations governing assembly.

The president is responsible for leading the association’s board’s work as well as summoning and compiling an agenda för the board and the governing assembly, representing the students from the programs included in the association towards the faculty, the university, Lund University Student Associations (LUS) and the Swedish National Union of Students (SFS) especially regarding social and educational affairs. The president also recieves and handles the errands from the errand report system or the educational councils.

The president is also the front figure of the association which means that the president also communicates with media and represents the association on ceremonial occasions such as the inauguration of new professors and the doctoral degree conferment ceremony.

Furthermore, the president is one of three spokespersons for Corpus Medicum, the union for the three sections MF, VÅVS and SSGI, which means that the president also summons and leads the board of Corpus Medicum.

In addition to that found in the statues and other steering documents, the president’s days consist of being in touch with the members and representatives from other unions, having open office hours, writing and reading meeting documents, answering e-mails and leading projects.

If you have questions, just contact [email protected] 0732-682361 or come into the office!

SÖK POSTER!