INSPEKTOR

Medicinska Föreningens inspektor väljs utav fullmäktige och mandatperioden är två verksamhetsår. Inspektorn ska vara en person med anknytning till Medicinska Fakulteten, utan en direkt koppling till Medicinska Föreningen som sektion. Viktigt är ett stort engagemang och att inspektorn önskar arbeta för att främja både föreningens och medlemmarnas intressen.

Inspektorn har ett flertal uppgifter, men i grunden är huvudsyftet att uppmärksamma och stödja föreningen och dess verksamhet. Bland annat involverar detta att tillsammans med valnämnden övervaka valproceduren av fullmäktigeledamöterna, hålla sig informerad kring föreningens verksamhet och finnas tillgänglig som ett stöd vid behov.

För att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt, har inspektorn närvarande-, yttrande- och yrkanderätt vid alla sammanträden inom föreningen och får ta del av alla handlingar.

PROINSPEKTOR

Proinspektorn har samma uppgifter och rättigheter som inspektorn. Vid val av proinspektor läggs stor vikt vid att personen har kunskap som kan komma Medicinska Föreningen till nytta och är ett komplement till inspektorns kompetens.

På Corbalen 2018 installerades Lars Dahlin som inspektor och Mikaela Dolk som proinspektor för Medicinska Föreningen Lund-Malmö.

För kontakt, se nedan:

Lars Dahlin

MF:s Inspektor

Mikaela Dolk

MF:s Proinspektor

INSPECTOR

The inspector of the Medical Students Association is elected by the governing assembly and the term of office is two financial years. The inspector should be a person with a connection to the Faculty of Medicine, without a direct link to the Medical Students Association. Major emphasis is placed on the candidate’s dedication to and promotion of the Section’s members’ interests.

The inspector has several responsibilities, but the main purpose is to attend and support the association and its activites. This includes, among other things, to monitor the election of the governing assembly members together with the election board, keep him- or herself informed about the Sections’ activities and support the association if needed.

PROINSPECTOR

The proinspector has the same responsibilities and rights as the inspector. An important quality for the proinspector is that he or she has knowledge that may be beneficial for the Medical Students Association and is a complement to the competence of the inspector.

At Corbalen 2018 Lars Dahlin was installed as inspector and Mikaela Dolk as proinspector.

For contact information, see below:

Lars Dahlin

MF:s Inspektor

Mikaela Dolk

MF:s Proinspektor

SÖK POSTER!