Grundande

Medicinska Föreningen Lund-Malmös första sammanträde hölls uppe i ett tornrum på Palais d’Ask den 24/10 1894. Som första ordförande valdes professor i anatomi, Carl Magnus Fürst. Han var onekligen mycket populär då han omvaldes 19 gånger. I stadgarna förklarades det högtidligen att MF: s uppgift var ”att verka för en närmare sammanslutning mellan de studerande inom Medicinska Fakulteten”. Sammanslutningen var dock från början ej bara för just studerande utan även lärare ingick, och utgjorde under lång tid ordföranden och styrelseledamöter.

Av ursprungliga stadgan framgår att den stora och lilla toddydagen skall firas, samt att en festlighet skall hållas vid terminsstart. Medlemsavgiften låg nu på 1:50 kronor per termin. Toddydagen har skiftat något i karaktär under tidens gång, men går i grund ut på att nyblivna medicine-studerande i mars äter en förfriskande frukost och säljer den anrika tidningen, med innehåll av skiftande karaktär, döpt Toddybladet.
Förutom detta har föreningen dock haft en rad aktiviteter av annan karaktär, så som till exempel idrottsaktiviteter, där man 1935 blev av med sin tennisbana, som fick lämna utrymme för parkeringsplats.

MF började dock tidigt att även arbeta med studentfackliga frågor, och har sedan dess samverkat och arbetat ihop med fakulteten för att skapa en bättre utbildning. Redan 1902 planerade MF studieplanen tillsammans med fakultens medarbetare, och 1929 bildades en kommité för att tillgodose att utbildningen sköttes ordentligt. Under 1950-talet bildades föregångaren till dagens MUR, vid namn MSR (Medicinska StudieRådet) som var en subgrupp till MF med ansvar för utbildningsbevakning. Denna togs sedan upp i Lunds studentkår, och skildes därmed från sina kamrater i MF. Återföreningen skedde först vid bildandet av studentkåren MF 1996. Under en lång tid arbetade också Medicinska Föreningen med att tillgodose vikarierande provinisialläkare åt Svea Rikes mer avlägsna hörn. En bostadsförmedling i Malmö bedrevs och lottning till placeringar med kö sköttes.

Malmö?

Utbildningen av kandidater inleddes 1910 med obduktioner i Malmö, och utvidgades redan nästa år med Epidemisjukhusets platser. 1931 började studenterna utbildas i Malmö inom ämnena obstetrik och gynekologi. Vid denna tidpunkt var man annars tvungen att komplettera bristande placeringar vid Karolinska institutet. 1942 publiceras artikeln ”Den kliniska undervisningen i Malmö”, där överläkare Thore Brandt menar att de stora sjukhusen borde avlasta universiteten i utbildningen av nya medicinare. 1948 blir Malmö sjukhus ett univeristetssjukhus då de börjar ta emot studenter för undervisning. I över sextio år har splittring av kursen föranlett oro och osäkerhet över de ursprungliga sjutton minuterna, sedermera nedbantat till tolv, som tågresan mellan städerna tar. Att studenterna i Malmö inte skulle vara intresserade av organiserade sociala aktiviteter är felaktigt. Vittnesmål har berättat om hastiga frackklädda färder i kulvertarna efter avklarad klinisk placering.

Locus Medicus Lundensis

1969 bildades stödföreningen Locus Medicus för att hitta en egen lokal till MF i Lund. 1975 skänkte Holger Crafoord sin privatvilla på Tunavägen 5. Efter att i över 80 år ha flyttat runt på bl a patologen, AF, Anatomen och andra mer eller mindre lånade lokaler, kunde vi äntligen flytta in i vår egen villa. Villan byggdes 1925 för professor Lars Edling, den förste röntgenologen i Lund. Donationen var riktad till läkaresällskapet i Lund samt MF, och gavs i uppdrag till en stiftelse (Locus Medicus) att förvaltas. Sedan dess väljer stiftelsen, efter nominering av MF, en husförman som huserar två rum på övervångingen och har hand om daglig skötsel.

Modern tid

1986 hålls en medicinarebal under namnet Corbalen i Lund. Denna kommer senare att innefatta samtliga studerande inom medicinska fakulteten.

1995 började ombildningen av MF till kår vilket stod klart 1996. Man påbörjade då flytten av sin fasta expedition till BMC: s studentcentrum. Denna togs i bruk 1997, även om mycket av möten och aktiviteter fortfarande äger rum på Locus. Den studiebevakande verksamheten kom nu mer i fokus men de studiesociala traditionerna lever kvar lika starkt som tidigare.

2010 får Medicinska föreningen kontraktet över en donation från Sandbergska stiftelsen till att renovera det gamla kapellet på SUS Malmö (UMAS). Detta blev den slutgiltiga knuffen till en samlingslokal för studenterna även i Malmö, vilket man sökt länge. Just det gamla kapellet har man också haft ögonen på under längre tid, men man saknade såklart medel för att realisera drömmen, fram till donationen var ett faktum. Invigningen av Locus Medicus Malmoenis skedde med pompa och ståt den femtonde april 2011.

Under 2012 inleds den första fullständiga kliniska placeringen i Helsingborg till följd av de kraftigt ökade studentkullarna. Trots att 35 minuters tågresa tas i anspråk, har detta inte avskräckt de första sökande.

/Karl Lundblad och Johan Danielsson (Arkivarie MF) 2011
för frågor eller kommentarer var god kontakta mf [at] mfskane.se


Founding

The association for medical students Lund-Malmö’s (MF) first meeting was held up in a tower room at the Palais d’Ask on the 24th of October 1894. Professor of anatomy, Carl Magnus Fürst was elected as first president. He was undeniably very popular as he was re-elected 19 times. In the statute it was declared solemnly that MF’s task was ”to promote a closer union among the students in the Faculty of Medicine”. The association, however, was from the beginning not only just for students but also teachers included and they accounted for a long time presidents and board members.

The original Statute provides that the large and small toddy day are to be celebrated, and that a celebration will be held at the beginning of the semester. The membership fee was at this time 1:50 per semester. The Toddy day has shifted somewhat in character over time, but the main meaning of the day is for new medical students to get together and eat a refreshing breakfast and sell the prestigious magazine, with content varying in nature, named Toddybladet.

Besides this, the association has had a number of activities of different character, such as, for example, sport activities, which in 1935 lost their tennis court, due to need of parking space.

MF, however, began early also to work with the student union issues, and has since collaborated and worked with the faculty to create a better education. Already in 1902, MF planned curriculum along with employees from the faculty, and in 1929 formed a committee to make sure that the education was handled properly. During the 1950s the predecessor to today’s MUR, named MSR (Medical Study Council), was founded, which was a subgroup to MF in charge of educational affairs. This was then taken up in Lund Student Union, and thus separated from their peers in MF. The reunion took place only at the formation of the student union MF 1996. For a long time MF also worked to cater deputy district medical officers for the far corners of the nation. A housing in Malmö was conducted and the drawing of lots to investments queue handled.

Malmö?

The training of candidates began in 1910 with autopsies in Malmö, and expanded next year with the isolation hospital sites. 1931 students began training in Malmö in the subjects of obstetrics and gynecology. At that time you would otherwise have to supplement the lack of sites at the Karolinska Institute. In 1942 the article ”The clinical instruction in Malmö”, was puplished, where the physician

Thore Brandt says that the major hospitals should relieve the universities in the training of new medical students. In 1948 Malmö hospital became a university hospital when they begin to receive students for teaching. For over sixty years fragmentation of the course caused concern and uncertainty over the original seventeen minutes, now slimmed down to twelve, as the train ride between the two cities takes. The fact that students in Malmö would not be interested in organized social activities are incorrect. Testimony has told about the rapid tuxedo-clad trips in the culverts after completing the clinical placement.

Locus Medicus Lundensis

In 1969 the support group Association for Locus Medicus was founded to find their own local to MF in Lund. In 1975 Holger Crafoord donated his private house on Tunavagen 5. After over 80 years of moving around, among other things, the pathologist, AF, Anatomist and other more or less borrowed premises, we could finally move into our own house. The villa was built in 1925 for Professor Lars Edling, the first radiologist in Lund. The donation was directed to the Medical Society in Lund and MF, and was commissioned a Foundation (Locus Medicus) to be managed. Since then the foundation selects, following nomination by the MF, a house master that houses two rooms on the top floor on obligation to care for daily maintenance.

Modern time

In 1986 a medical ball under the name Corbalen was held in Lund. This will later include all students in the Faculty of Medicine.

The transformation of MF to the corps was started in 1995 and finished in 1996.

The move of the expedition to BMC’s student center was then started. This was introduced in 1997, although much of the meetings and activities are still taking place at Locus. The study guarding operations now came more into focus, but the student social traditions live on as strongly as before.

In 2010, the Medical Association recives contract over a donation from Sandberska foundation to renovate the old chapel on the SUS Malmö (UMAS). This was the final shove to a community hall for the students in Malmö, which sought a long time. The old chapel has also been watched for a long time, but obviously lacked the means to realize the dream, until the donation was a fact. The inauguration of Locus Medicus Malmoenis was done with pomp on April 15, 2011.

In 2012 the first full clinical placement in Helsingborg was initietad due to the sharp increase in students. Although the 35-minute train ride exercised, this has not deterred the first applicant.

Senaste om Historia

SÖK POSTER!

Sponsor