Uppdaterad 2020-12-22

Hej medlemmar!

Tryck på knappen nedan för att kandidera eller nominera någon. 

Kandidera eller Nominera till VAKANT post

Vakanta Poster

Just nu pågår ingen aktiv utlysningspriod inom Medicinska Föreningen. Det finns dock ett par vakanta poster inom Medicinska Föreningen, för såväl förmän som studentrepresentanter, som är lediga för verksamhetsåret 2020/2021 och kalenderåret 2021. Att en post är vakant betyder att ingen är vald till posten. Att en post är vakant för mandatperioden verksamhetsår  20/21 menas att postens mandatperiod började av HT20 och avslutas slutet av VT21. Att en post är vakant för mandatperioden verksamhetsår 2021 menas att posten påbörjas början av VT21 och avslutas slutet av HT21. Notera att ett antal poster har annorlunda mandatperiod.

Alla som önskar söka en vakant post klickar i den gröna knappen ovan och följer instruktionerna. Alla nominerade/kandidater valbereds av valberedningen och väljs sedan officiellt på nästkommande Fullmäktigesammankomst. Det går alltid att motkandidera mot poster genom att mejla direkt till ordförande på [email protected] senast tre vardagar före fullmäktigemötet. Då kommer ens kandidatur inte behandlas av valberedningen utan går direkt till fullmäktige. Märk att man ej kan nominera någon för en motkandidatur.

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

OBS! För att nominerade ska kontaktas av valberedningen krävs att man fyller i kontaktinformation i formuläret. Nomineringar utan kontaktuppgifter hanteras ej. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på [email protected]

Styrelseposter och FuM-funktionärsposter  (postbeskrivningar)

 Utbildningsansvarig i Styrelsen   Verksamhetsår 2020/2021
 Sekreterare i Fullmäktige (s)   Verksamhetsår 2020/2021

Utskottsordförande(postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen. Gällande utbildningsråden så väljs enbart utbildningsrådsordförande av Fullmäktige medan övriga poster inom utbildningsråden tillsätts tillsätts inom utbildningsråden.

Corpus Laborans-utskottet (1)  Verksamhetsår 2020/2021
Corfotograf (1)  Verksamhetsår 2020/2021
Novischgeneral (1)  Verksamhetsår 2020/2021
Pubmästare (1)  Verksamhetsår 2020/2021
IDRU-ordförande (1)  Verksamhetsår 2020/2021
Övermarskalk Corbalen  Kalenderår 2021
Toddydagsutskottsorförande/Toddyförälder  Kalenderår 2021
Tandemgeneral  Kalenderår 2021
Husförman Malmö Locus-utskottet (1)  Kalenderår 2021
Malmömästare (1)  Kalenderår 2021
Ordförande MPH-UR/Chairperson MPH-UR (1)  Kalenderår 2021

Tillfälliga poster (postbeskrivningar)

  Inga tillfälliga poster utlyses  

Förtroendeposter inom MF(postbeskrivningar)

 Arkivarie  Verksamhetsår 2020/2021
 Seniorskollegieledamot (4)  Verksamhetsår 2020/2021

Studentrepresentanter (postbeskrivningar)

 Medicinska fakulteten
 Brukargruppen för bibliotek och IKT (o)  Verksamhetsår 2020/2021
 Medicinska Fakultetens valberedning (s) (Corpus-gemensamt)  Verksamhetsår 2020/2021
 HMS-kommittén BMC (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 HMS-kommittén CRC (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 PD-gruppen (s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Institutionsstyrelser
 Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
  Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö (IKVM) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Styrelsen för Institutionen för Labmedicin Lund (ILL) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Styrelsen för Institutionen för Translationell medicin ITM (Malmö) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Programnämnder och kommittéer under PNL
 PNL-ledamot (2s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Ledningsgrupp Preklin PNL (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Kursplansberedningen PNL (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Programnämnder och kommittéer under PNM
 PNM-ledamot Biomedicin Master (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Studiesociala kommittén PNM (2) Verksamhetsår 2020/2021
Examinationskommittén PNM  Verksamhetsår 2020/2021
Ledningsgrupp Biomedicin Master PNM  Verksamhetsår 2020/2021
PNM-ledamot MPH (o)  Kalenderår 2021
PNM-ledamot MPH (personlig suppleant)  Kalenderår 2021
Studiesociala Kommittén MPH (2)  Kalenderår 2021
 Programnämnder och kommittéer under PNR
 PNR-ledamot (s) (Audionom)  Verksamhetsår 2020/2021
 Internationella kommittén PNR (o+s) (Audionom)  Verksamhetsår 2020/2021
 Studiesociala kommittén PNR (Audionom)  Verksamhetsår 2020/2021
 PNR-ledamot (s) (Logoped)  Verksamhetsår 2020/2021
 Internationella kommittén PNR (s) (Logoped)  Verksamhetsår 2020/2021
 Andra arbetsgrupper
 ETP-nämnden  Verksamhetsår 2020/2021
 ETP-Bedömmargruppen  Verksamhetsår 2020/2021

Representantposter i studentorgan

Vissa av dessa poster representerar Corpus Medicum, till dessa kan man bara bli förslagen av MFs fullmäktige, slutgiltigt beslut tas av Corpus Medicums styrelse.

 Corpus Medicum Styrelseledamot (s)  Verksamhetsår 2020/2021

——————————————————————————————————

Ella Nygren
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Relaterat

SÖK POSTER!