Uppdaterad 2020-04-07

Hej medlemmar!

Tryck på knappen nedan för att kandidera eller nominera någon. För frågor om sidan kontakta valberedningens ordförande ([email protected]).

Kandidera eller Nominera till UTLYST eller VAKANT post

Utlysta Poster

Vårens andra utlysningsperiod har nu istället börjat! Utlysningsperioden avslutas den 14/4. Under denna utlysningsperiod kan man söka poster som utskottsordförande och studentrepresentant.

OBS! Man kan under denna utlysningsperiod också söka de vakanta styrelseposterna inför nästa år! De poster som ännu inte tillsatts är Ordförande och Studenthälsoansvarig!

Som utskottsordförande har du hand om ett utskott, antingen själv eller tillsammans med andra utskottsordföranden! Dessa utskott kan vara allt ifrån Ärtmästeriet, till våra utbildningsråd och Studenter i Forskning. Man är som utskottsordförande ansvarig för att arbetet i utskottet genomförs, och att budgeten följs.

Inför Verksamhetsåret 21/22 har Medicinska Föreningen inrättat ett nytt utskott inom MF, nämligen MF-bandet!

Studentrepresentanter sitter med på möten på fakulteten och på universitetet och har ansvar för att föra studenternas talan, och att vara med och se till så att besluten som tas är förenliga med vad som studenterna anser vara bäst! Studenterna har rätt att representeras i alla organ där beslut tas, både på fakultets- och universitetsnivå!

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

Utskottsordförande(postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen. Gällande utbildningsråden så väljs enbart utbildningsrådsordförande av Fullmäktige medan övriga poster inom utbildningsråden tillsätts tillsätts inom utbildningsråden.

 Ordförande MUR  Verksamhetsår 2021/2022
 Ordförande BUR  Verksamhetsår 2021/2022
 Ordförande LAUR  Verksamhetsår 2021/2022
 Sexmästare (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Pubmästare (2)  Verksamhetsår 2021/2022
 Novischgeneral Biomedicinprogrammet (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Novischgeneral Logoped- och audionomprogrammen (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Novischgeneral Läkarprogrammet (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Novischgeneral Oberoende programtillhörighet (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Högtidsmarskalk Läkarutbildningen  Verksamhetsår 2021/2022
 Högtidsmarskalk Biomedicinutbildningen  Verksamhetsår 2021/2022
 Högtidsmarskalk Logoped- och audionomutbildningarna  Verksamhetsår 2021/2022
 Körledare Ultraljud (2)  Verksamhetsår 2021/2022
 Kapellmästare MF-Bandet (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Vice Kapellmästare MF-Bandet (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Utskottsordförande IDRU (2)  Verksamhetsår 2021/2022
 Ärtmästare (2)  Verksamhetsår 2021/2022
 Brunchmöstare (2)  Verksamhetsår 2021/2022
 KULU-ordförande (2)  Verksamhetsår 2021/2022
 Ledamot Corpus Laborans-utskottet (2)  Verksamhetsår 2021/2022
 Redaktör Sonden (2)  Verksamhetsår 2021/2022
 IT- och Mediaansvarig (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Corfotograf (2)  Verksamhetsår 2021/2022
 MIFFOS (2)  Verksamhetsår 2021/2022
 Husförman Malmö Locus (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Malmömästare (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Utskottsordförande Kirurgiska Utskottet (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Utskottsordförande Studenter i Forskning (2)  Verksamhetsår 2021/2022

Förtroendeposter inom MF

 Inspektorat
 Medicinska Föreningens Inspektor  Två verksamhetsår
 Medicinska Föreningens Proinspektor  Två Verksamhetsår
 Revisorer
 Auktoriserad Revisor  Verksamhetsår 2021/2022
 Verksamhetsrevisor (2)  Verksamhetsår 2021/2022
 Övriga poster
 Arkivarie (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Huvudskyddsombud (1)
(Nomineras till Corpus Mediums styrelse)
 Verksamhetsår 2021/2022
 Ledamot Seniorskollegiet (5)  Verksamhetsår 2021/2022

Studentrepresentanter (postbeskrivningar)

 Medicinska fakulteten
 Medicinska fakultetsstyrelsen (MFS)  Verksamhetsår 2021/2022
 Medicinska Fakultetsledningen (MFL)  Verksamhetsår 2021/2022
 Grundutbildningsnämnden (GUN) (2)  Verksamhetsår 2021/2022
 Lärarförslagsnämnden (o+s)  Verksamhetsår 2021/2022
 Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor  Verksamhetsår 2021/2022
 Brukargruppen för bibliotek och IKT (o)  Verksamhetsår 2021/2022
 Medicinska Fakultetens valberedning (0+s) (CM-gemensam)  Verksamhetsår 2021/2022
 Programövergripande internationell kommitté (CM-gemensam)  Verksamhetsår 2021/2022
 Facility Management (2)  Verksamhetsår 2021/2022
 HMS-kommittén BMC (o+s)  Verksamhetsår 2021/2022
 HMS-kommittén CRC (o+s)  Verksamhetsår 2021/2022
 PD-gruppen (o+s)  Verksamhetsår 2021/2022
 Institutionsstyrelser
 Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV) (o+s)  Verksamhetsår 2021/2022
 Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL) (o+s)  Verksamhetsår 2021/2022
  Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö (IKVM) (o+s)  Verksamhetsår 2021/2022
 Styrelsen för Institutionen för Labmedicin Lund (ILL) (o+s)  Verksamhetsår 2021/2022
 Styrelsen för Institutionen för Translationell medicin ITM (Malmö) (o+s)  Verksamhetsår 2021/2022
 Programnämnder och kommittéer under PNL
 PNL-ledamot (4o+4s)  Verksamhetsår 2021/2022
 Internationella kommittén PNL (o+s)  Verksamhetsår 2021/2022
 Studiesociala kommittén (2o)  Verksamhetsår 2021/2022
 Examinationskommittén kommittén (2o)  Verksamhetsår 2021/2022
 Ledningsgrupp Preklin PNL (2)  Verksamhetsår 2021/2022
 Ledningsgrupp Klin PNL (2)  Verksamhetsår 2021/2022
 Ryggraden (fd. Administratörsnätverket) (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Kursplansberedningen PNL (2)  Verksamhetsår 2021/2022
 Programnämnder och kommittéer under PNM
 PNM-ledamot Biomedicin Kandidat (o+s)  Verksamhetsår 2021/2022
 PNM-ledamot Biomedicin Master (o+s)  Verksamhetsår 2021/2022
 Studiesociala kommittén PNM (2)  Verksamhetsår 2021/2022
 Examinationskommittén PNM (3)  Verksamhetsår 2021/2022
 Internationella Kommittén (2)  Verksamhetsår 2021/2022
 Ledningsgrupp Biomedicin Kandidat PNM (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Ledningsgrupp Biomedicin Master PNM (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Programnämnder och kommittéer under PNR
 PNR-ledamot (o+s) (Logoped)  Verksamhetsår 2021/2022
 PNR-ledamot (o+s) (Audionom)  Verksamhetsår 2021/2022
 Internationella kommittén PNR (o+s) (Logoped)  Verksamhetsår 2021/2022
 Internationella kommittén PNR (o+s) (Audionom)  Verksamhetsår 2021/2022
 Studiesociala kommittén PNR (Logoped) (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Studiesociala kommittén PNR (Audionom) (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Ledningsgrupp Audionom PNR  Verksamhetsår 2021/2022
 Andra arbetsgrupper
 ETP-Nämnden Verksamhetsår 2021/2022
 ETP-Bedömmargruppen Verksamhetsår 2021/2022
 Neuronanocentrum (1) Verksamhetsår 2021/2022
 Huntingtoncentrum (1) Verksamhetsår 2021/2022
 Informationssäkerhetsrådet (1) Verksamhetsår 2021/2022
 Styrelsen Birgit Rausings Center för Medicinsk Humaniora Verksamhetsår 2021/2022
 Ledningsgruppen Birgit Rausings Center för Medicinsk Humaniora Verksamhetsår 2021/2022
 Studentrepresentant SDG-arbetsgruppen on internationella och nationella relationer Verksamhetsår 2021/2022

Corpus Medicum

Corpus Medicum styrelseledamot (3o+3s)   Verksamhetsår 2021/2022

Representantposter i studentorgan

Dessa poster är som representant för Corpus Medicum. Detta betyder att man går igenom valprocessen som vanligt, men man blir nominerad från Medicinska Föreningens Fullmäktige till Corpus Medicums styrelse som tar det slutgiltiga beslutet. (Observera att detta inte gäller för Stipendienämnden Akademiska Föreningen)

 LUS Ting (o+s)  Verksamhetsår 2021/2022
 Karnevalsorganet (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 LUS Valberedning (o+s)  Verksamhetsår 2021/2022
 Regionens styrgrupp för VFU (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Regionens ledningsgrupp för VFU (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Studentlund (o+s)  Verksamhetsår 2021/2022
 Styrelseledamot Terminsräkningsföreningen (1)  Verksamhetsår 2021/2022
 Delegat SFS-FUM (4)  Verksamhetsår 2021/2022
 Akademiska Föreningens Överstyrelse (o+s)  Verksamhetsår 2021/2022
 Stipendienämnden Akademiska Föreningen (1)  Verksamhetsår 2021/2022

 

Vakanta Poster

Förutom de utlysta posterna ovan finns även vakanta poster som går att söka. Både som förman och som studentrepresentant. Posterna som är lediga är under mandatperioderna verksamhetsåret 2020/2021 och kalenderåret 2021. Att en post är vakant betyder att ingen är vald till posten. Att en post är vakant för mandatperioden verksamhetsår 20/21 menas att postens mandatperiod började HT20 och avslutas slutet av VT21. Att en post är vakant för mandatperioden verksamhetsår 2021 menas att posten påbörjas början av VT21 och avslutas slutet av HT21. Notera att ett antal poster har annorlunda mandatperiod.

Alla som önskar söka en vakant post klickar i den gröna knappen ovan och följer instruktionerna. Alla nominerade/kandidater valbereds av valberedningen och väljs sedan officiellt på nästkommande Fullmäktigesammankomst. Det går alltid att motkandidera mot poster genom att mejla direkt till ordförande på [email protected] senast tre vardagar före fullmäktigemötet. Då kommer ens kandidatur inte behandlas av valberedningen utan går direkt till fullmäktige. Märk att man ej kan nominera någon för en motkandidatur.

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

OBS! För att nominerade ska kontaktas av valberedningen krävs att man fyller i kontaktinformation i formuläret. Nomineringar utan kontaktuppgifter hanteras ej. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på [email protected]

Styrelseposter och FuM-funktionärsposter  (postbeskrivningar)

Medicinska Föreningens Styrelse
 Ordförande   Verksamhetsår 2021/2022
 Studenthälsoansvarig i styrelsen  Verksamhetsår 2021/2022
 Funktionärsposter i Fullmäktige
 Vice Talman i Fullmäktige  Verksamhetsår 2021/2022
 Vice Sekreterare i Fullmäktige  Verksamhetsår 2021/2022

 

Utskottsordförande (postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen. Gällande utbildningsråden så väljs enbart utbildningsrådsordförande av Fullmäktige medan övriga poster inom utbildningsråden tillsätts tillsätts inom utbildningsråden.

Corpus Laborans-utskottet (1)  Verksamhetsår 2020/2021
Corfotograf (1)  Verksamhetsår 2020/2021
Novischgeneral (1)  Verksamhetsår 2020/2021
Pubmästare (1)  Verksamhetsår 2020/2021
IDRU-ordförande (1)  Verksamhetsår 2020/2021
Övermarskalk Corbalen  Kalenderår 2021
Toddydagsutskottsorförande/Toddyförälder  Kalenderår 2021
Tandemgeneral  Kalenderår 2021
Husförman Malmö Locus-utskottet (1)  Kalenderår 2021
Malmömästare (1)  Kalenderår 2021

Tillfälliga poster (postbeskrivningar)

  Inga tillfälliga poster utlyses  

Förtroendeposter inom MF (postbeskrivningar)

 Arkivarie  Verksamhetsår 2020/2021
 Seniorskollegieledamot (4)  Verksamhetsår 2020/2021

Studentrepresentanter (postbeskrivningar)

 Medicinska fakulteten
 Brukargruppen för bibliotek och IKT (o)  Verksamhetsår 2020/2021
 Medicinska Fakultetens valberedning (s) (Corpus-gemensamt)  Verksamhetsår 2020/2021
 HMS-kommittén BMC (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 HMS-kommittén CRC (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 PD-gruppen (s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Institutionsstyrelser
 Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
  Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö (IKVM) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Styrelsen för Institutionen för Labmedicin Lund (ILL) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Styrelsen för Institutionen för Translationell medicin ITM (Malmö) (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Programnämnder och kommittéer under PNL
 PNL-ledamot (2s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Ledningsgrupp Preklin PNL (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Kursplansberedningen PNL (2)  Verksamhetsår 2020/2021
 Programnämnder och kommittéer under PNM
 PNM-ledamot Biomedicin Master (o+s)  Verksamhetsår 2020/2021
 Studiesociala kommittén PNM (2) Verksamhetsår 2020/2021
Examinationskommittén PNM  Verksamhetsår 2020/2021
Ledningsgrupp Biomedicin Master PNM  Verksamhetsår 2020/2021
PNM-ledamot MPH (personlig suppleant)  Kalenderår 2021
Studiesociala Kommittén MPH (1)  Kalenderår 2021
 Programnämnder och kommittéer under PNR
 PNR-ledamot (s) (Audionom)  Verksamhetsår 2020/2021
 Internationella kommittén PNR (o+s) (Audionom)  Verksamhetsår 2020/2021
 Studiesociala kommittén PNR (Audionom)  Verksamhetsår 2020/2021
 PNR-ledamot (s) (Logoped)  Verksamhetsår 2020/2021
 Internationella kommittén PNR (s) (Logoped)  Verksamhetsår 2020/2021
 Andra arbetsgrupper
 ETP-nämnden  Verksamhetsår 2020/2021
 ETP-Bedömmargruppen  Verksamhetsår 2020/2021

Representantposter i studentorgan

Vissa av dessa poster representerar Corpus Medicum, till dessa kan man bara bli förslagen av MFs fullmäktige, slutgiltigt beslut tas av Corpus Medicums styrelse.

 Corpus Medicum Styrelseledamot (s)  Verksamhetsår 2020/2021

——————————————————————————————————

Ella Nygren
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Relaterat

SÖK POSTER!

Sponsor