Som studentrepresentant representerar du studenter i frågor gentemot fakulteten och universitet. Därför är det viktigt att du kan företräda studenternas bästa och vill påverka utbildningarna och studenternas miljö på universitetet. Studenterna har lagstadgad rätt att vara en del av beredande och beslutande organ på universitetet varför vi har en bred representation i många organ. Nedan finns en lista på samtliga organ vi har representation i, de är indelade efter vilken nivå de verkar på.

Fakultetsorgan inom Medicinska Fakulteten

Medicinska Fakultetsstyrelsen (MFS)
Som studentrepresentant i MFS representerar du studenterna i fakultetsövergripande strategiska frågor. Posten är arvoderad.

Medicinska Fakultetsledningen (MFL)
Som studentrepresentant i MFL får man vara med och diskutera hela fakultetens verksamhet. Det är inte ett beslutande organ så mycket tid läggs på att diskutera och bereda frågor inför fakultetsstyrelsen. De har möte ca tre gånger per termin där vi ofta pratar strategi för fakulteten.

Lärarförslagsnämnden (LFN) (o+s)

Lärarförslagsnämnden är den instans på fakulteten som bereder alla personer som vill bli anställda på fakulteten som lärare. De som är anställda lärare på fakulteten är de som har ansvar för utbildningen och i stor mån de som håller i undervisningen. Vi studenter har i detta organ chans att påverka vilka som blir anställda som lärare.

Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor
I nämnden diskuteras frågor som rör jämställdhet, likabehandling, diskriminering etc. på en fakultetsövergripande nivå. Som studentrepresentant ansvarar du för att föra fram och lyfta studenters åsikter och eventuella problem. Nämnden har ca två möten per termin, och utöver det krävs ca en timme till förberedelse inför varje möte. Frågor som diskuteras är bland annat könsfördelningen vid anställning av lärare, hur en hanterar diskrimineringsfall samt universitets övergripande arbete med likabehandling och jämställdhet.

Fakultetens valberedning (o+s)

Fakultetens valberedning arbetar med att och föreslå kandidater till fakultetsstyrelsen. Studenterna har rätt att vara representerade och har rösträtt i valberedningen i valet till dekan och prodekan, men inte till resterande ledamöter i fakultetsstyrelsen. Det är med fördel om du som student i denna grupp har erfarenhet av fakultetens arbete.
Internationella utskottet (o+s)
Brukargruppen för bibliotek och IKT
Ledamot BMC husstyrelse

BMC husstyrelse arbetar med frågor gällande BMCs fysiska miljö. Frågor som diskuteras är studieplatser, ombyggnationer, tracskort och även lite ekonomi kring huset. Om du är en liten hustomte som lätt hittar fel i din omgivning så är du perfekt för denna gruppen. Husstyrelsen sammanträder ca 3 gånger per termin.
Ledamot CRC husstyrelse

CRCs husstyrelse arbetar med frågor gällande CRCs fysiska miljö. Frågor som diskuteras är studieplatser, ombyggnationer, tracskort och även lite ekonomi kring huset. Om du är en liten hustomte som lätt hittar fel i din omgivning så är du perfekt för denna gruppen. Husstyrelsen sammanträder ca 3 gånger per termin.
HMS-kommittén BMC (o+s)

HMS står för hälsa, miljö och säkerhet och är som det låter ett organ som diskuterar frågor gällande just hälsa, miljö och säkerhet.
HMS-kommittén CRC (o+s)

HMS står för hälsa, miljö och säkerhet och är som det låter ett organ som diskuterar frågor gällande just hälsa, miljö och säkerhet.

Excellent Teaching Practitioner – nämnden (ETP-nämnden)

ETP är den pedagogiska akademin på fakulteten där framstående lärare kan väljas in. Lärare med hög grad av pedagogisk skicklighet, bred erfarenhet inom utbildning och stort intresse för pedagogisk utveckling kan ansöka om medlemskap i den pedagogiska akademin och som studentrepresentant i ETP-nämnden får du vara med och välja in vilka lärare som ska få vara med i akademin.

Bedömargruppen för ETP

Bedömargruppen inom ETP har i uppgift att intervjua lärare som ansöker om att få komma med i akademin. Läraren ges här möjlighet att muntligen fördjupa och utveckla de teman och exempel som anges i den pedagogiska portföljen. Som studentrepresentant i bedömargruppen får du vara med på dessa intervjuer och är då delaktig i processen för inval i ETP.

Fakultetsgemensamma utbidlningsorgan

PD-gruppen (o+s)
Som studentrepresentant i PD-gruppen (programdirektörsgruppen) får man sitta med alla programdirektörer på fakultetens utbildningar och diskutera gemensamma svårigheter och dela erfarenheter med varandra. Det är ett organ som endast diskuterar frågor, och fattar inga beslut. Här har man chans att komma med mycket input som student och man får direktkontakt med programdirektörerna och har därför stora chanser att påverka de personer som har mest inflytande över våra utbildningar.

Grundutbildningsnämnden (GUN) (2o+2s)
Inom GUN representerar du studenterna i frågor som rör utbildningskvalitet på ett mer övergripande plan än programnivå. Du får vara med och diskutera och besluta om alla viktigaste frågor gällande alla grundutbildningar på medicinska fakulteten. GUN är det högst beslutande organet gällande utbildningsfrågor på fakulteten. Posten är arvoderad.

Programnämnder

Som studentrepresentant i programnämnder är du med och kvalitetssäkrar utbildnings- och kursplaner, ser över bokslut för kurser, program och utbildningar. Du är länken mellan programnämnden och ditt utbildningsråd.  Respektive nämnd har möte ca en gång per månad. Posterna är arvoderade.

Programnämnden för Läkarutbildningen (PNL) (4o+4s)
Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar (PNR) (2o+2s som fördelas mellan log. och aud.)
Programnämnden för masterutbildningar (PNM) (3o+3s som fördelas mellan biomed kand, biomed master och MPH)

Institutionsstyrelser

Institutionsstyrelserna hanterar budgetfrågor, arbetsmiljöfrågor med mera. Det är alltså inte bara utbildningsfrågor som kommer upp i dessa styrelser! Du bör ha god kontakt med MF centralt och intresse för utbildningsfrågor. 

Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV)  (o+s)
EMV ansvarar för kurser på biomedicinutbildningen och läkarutbildningens första tre terminer.
Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL)  (o+s)
IKVL ansvarar för kurser på läkarutbildningens kliniska terminer i Lund och Helsingborg samt flera av kurserna på logoped- och audionomutbildningarna.
Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö  (IKVM) (o+s)
IKVM ansvarar för kurser på läkarutbildningens kliniska terminer i Malmö samt kurserna på MPH-programmet.
Styrelsen för Institutionen för labmedicin Lund (ILL) (o+s)
ILL ger utbildningar på biomedicinutbildningen och läkarutbildningens termin 4 och 5 i Lund.
Styrelsen för Translationell Medicin (Malmö) (o+s)
TM ger utbildningar på biomedicinutbildningen och läkarutbildningens termin 4 och 5 i Malmö.

 

Kommittéer relaterade till utbildning

Dessa kommittéer behandlar frågor som rör internationella frågor, examinationsfrågor och studiesociala ärenden. Kommittéerna är på programnivå.

Internationella kommittén
Den internationella kommittén för respektive program har ca 2 möten/termin, á cirka 2-3 timmar. Någon timmes förberedelsetid krävs. Kommittén behandlar frågor som rör internationalisering av programmet, vilka möjligheter som finns, utbyteskontrakt etc. Posterna är arvoderade.
– Internationella kommittén läkarutbildningen (o+s)
– Internationella kommiten Biomed+MPH (2 st o+2 st s) (fördelas mellan programmen)
– Internationella kommittén logaud  (2) (fördelas mellan programmen)

Studiesociala kommittén
Studiesociala kommittén beviljar dispansanslag för våra terminspärrar, avhopp och påhopp till program samt tillgodoräknandeanslag från studenter som anser att de studerat liknande kurser som programmet erbjuder. Posterna är arvoderade.
– Studiesociala kommittén läkarutbildningen (2)

– Studiesociala kommittén biomedicin-utbildningen (2)
– Studiesociala kommittén logaud  (2) (fördelas mellan programmen)
– Studiesociala utskottet masterprogrammet i folkhälsovetenskap (MPH) (2)

Examinationskommittén
Examinationskommittén arbetar med att ta fram så rättssäkra och bra examinationer inom varje kurs som möjligt. Ska nya examinationer testas går förslaget alltid via examinationskomittén först. Kommittén arbetar kontinuerligt med att ha uppdaterade examinationer som går i hand med utvecklingen av utbildningen. Posten är arvoderad.
– Examinationskommittén läkarprogrammet (2)
– Examinationskommittén biomedicinprogrammet och MPH (2)
– Examinationskommittén logaud (2) (fördelas mellan programmen)

Ledningsgrupp preklin PNL (2)

Ledningsgruppen för preklin innefattar alla anställda med ledningsuppdrag på läkarutbildningen på terminerna 1-5, inklusive studentrepresentanter. Ledningsgruppen fungerar som ett diskussionsforum för att öka och bibehålla ett gott samarbete genom de prekliniska terminerna. Som studentrepresentant i gruppen får du chansen att direkt diskutera kursfrågor med de ansvariga på programmet.

Ledningsgrupp klin PNL (2)

Ledningsgruppen för klin innefattar alla anställda med ledningsuppdrag på läkarutbildningen på terminerna 6-11, inklusive studentrepresentanter. Ledningsgruppen fungerar som ett diskussionsforum för att öka och bibehålla ett gott samarbete genom de kliniska terminerna. Som studentrepresentant i gruppen får du chansen att direkt diskutera kursfrågor med de ansvariga på programmet.

Kursplansberedning PNL (2)

Gruppen för kursplansberedning inom PNL gör precis som den låter: bereder kursplaner för läkarprogrammet. Kursplanerna är de dokument som lärarna måste förhålla sig till enligt lag, och det är därför viktigt att vi studenter får säga vårt när kursplaner skrivs.

 

 

Uppdaterad 2017-02-21

Relaterat

SÖK POSTER!

Sponsor