Vad är Studentlund?

Studentlund är hela Lunds studentliv samlat i ett medlemskap.

Studentlund utgörs av nationerna, Akademiska Föreningen och studentkårerna. När du blir medlem i Studentlund får du tillgång till social gemenskap och kulturella evenemang. Du får också möjlighet att påverka din utbildning, knyta kontakter med arbetsmarknaden, ställa dig i bostadskö och mycket mer.

Ett medlemskap – hela studentlivet

Varför ska jag vara medlem?

Studentlund är ett medlemskap som består av de så kallade ”tre benen” som utgörs av nationer, Akademiska Föreningen och studentkårerna. Detta medlemskap är inte bara det enda i sitt slag, utan en av de starkast bidragande faktorerna till att nya studenter fortsätter att vallfärda till Lund varje termin. Studentlund ger dig många möjligheter att utveckla dig själv och få värdefulla kunskaper och erfarenheter även utanför föreläsningssalarna. Medlemskapet i Studentlund gör dig till medlem i en nation, din kår samt Akademiska föreningen. Medlemskapet ger dig tillgång till allt det som gör Lund till en fantastisk stad att studera i. Här kan du läsa mer om vad varje ben har att erbjuda!

 Vad gör nationerna, Akademiska Föreningen (AF) och studentkårerna?

Nationernas främsta uppgift är den sociala verksamheten utanför studierna. Majoriteten av nationernas aktiviteter utgörs av matservering, pubar och nattklubbar, men kompletteras bland annat av idrottsverksamhet, nationstidningar, körer, stipendier och bostäder. För att få tillgång till en specifik nations boende så krävs att du är medlem i just den nationen.

 

Akademiska Föreningen (AF) är en ideell organisation av och för studenter med syftet att samla och bredda kultur- och föreningslivet vid Lunds universitet. Genom att erbjuda stödfunktioner och lokaler i AF-borgen möjliggörs det för föreningar och privatpersoner att genomföra små som stora initiativ som berikar Lunds studentliv. AF-borgen är studenternas hus som dagtid bland annat erbjuder studieplatser i Café Athen. Kvällstid är AF-borgen centrum för många av de aktiviteter som AF:s utskott och föreningar arrangerar.

AF tillhandahåller även bostäder genom stiftelsen AF Bostäder. De närmare 6000 bostäderna hyrs enbart ut till studenter och gör AF bostäder till Lunds största studentbostadsföretag.

 

Studentkårerna arbetar främst med utbildningsbevakning, och har som syfte att upprätthålla hög kvalité i alla utbildningar vid Lunds universitet. Förutom utbildningsbevakning anordnar studentkårerna även sociala aktiviteter, bidrar med näringslivskontakter, arbetsmarknadsdagar och föreläsningar. De arrangerar även välkomstaktiviteter för nya studenter.

Hur blir jag medlem?

Nuvarande medlemmar.

Du som redan är medlem i Studentlund förnyar ditt medlemskap genom att bara betala din hemskickade terminsräkning. Du kan även betala med kort via studentlund.se: studentlund.se/studentlund/medlemskap/.

Om du har frågor om din räkning, kontakta i första hand din nation.

Ifall du har en ny adress kan du ändra den själv via studentlund.se. Du kan också kontakta din studentkår eller nation.

Nya medlemmar.

När du har blivit antagen som student vid Lunds universitet registrerar du dig som medlem på studentlund.se.  Mer information om hur registrering går till och hur medlemsavgiften betalas, hittar du här: studentlund.se/studentlund/medlemskap/.

.  Du kan endast bli medlem när du tillhandahållit ett giltigt antagningsbesked. Frågor hänvisas till din kår eller till nationerna.

Undantag.

Studenter vid Lunds universitet vars utbildning ges vid annan ort än Lund, distansstudenter samt studenter som åker på utbytestermin från Lunds universitet har möjlighet att teckna medlemskap i enbart studentkår eller i nation + AF.

 

Studentlunds organisatoriska bild

 

What is Studentlund?

Studentlund the whole of Lund student gathered in a membership.

Studentlund consists of Nations, Academic Society and student unions.When you become a member of Studentlund you get access to the social community and cultural events. You also get the opportunity to influence your education, establish contacts with the labor market, set up in the housing queue and more.

A membership – the entire student life

Why should I be a member?

Studentlund is a membership consisting of the so-called ”three legs” which consists of nations, Academic Society and student unions. This membership is not just the only one of its kind, but one of the strongest contributing factors to the new students continue to make a pilgrimage to Lund each semester. Studentlund gives you many opportunities to develop yourself and gain valuable skills and experience outside the lecture halls. Membership in the Student Lund makes you a member of a nation, your union and the Academic Society. Membership gives you access to all the things that make Lund to a great city to study in. Here you can read more about what each leg has to offer!

What does Nations, Academic Society (AF) and student unions?

Nations The main task is the social activities outside of studies. The majority of the Nations activities consist of catering, pubs and nightclubs, but is supplemented, among other things, sports activities, national newspapers, choirs, scholarships and housing. To get access to a specific nation’s housing so you must be a member of that particular nation.

 

Academic Society (AF) is a non-profit organization by and for students with the aim to collect and broaden cultural and club activities at Lund University. By offering support functions and premises in AF building enables it to associations and individuals to conduct small and large initiatives that enrich Lund’s student life. AF building is the students’ house that day, among other things, study the Café Athen. At night, the AF-building center for many of the activities that AF’s committees and associations organize.

AF also provides housing through the Foundation AFB. The nearly 6,000 homes rented exclusively to students and makes AF homes for Lund’s largest student housing company.

 

Student unions works primarily with educational affairs, and its aim is to maintain high quality in all courses at Lund University. In addition to monitoring of education organizes student unions also social activities, help with business contacts, job fairs and lectures. They also arrange välkomstaktiviteter for new students.

How do I become a member?

Current members.

If you are already a member of Studentlund renew your membership by just paying your sent home tuition bill. You can also pay by credit card Studentlund.se:http://www.studentlund.se/studentlund/bli-medlem/.

If you have questions about your bill, please contact primarily your nation.

If you have a new address you can change it yourself via www.studentlund.se. You can also contact your union or nation.

New members.

Once you have been accepted as a student at the University of Lund, please register as a member on http://www.studentlund.se. For more information on registration go to and how the membership fee is paid, you will find here:http://www.studentlund.se/studentlund/bli-medlem/.

. You can only join when you provided a valid acceptance letter. Questions refer to your union or to the nations.

Exceptions.

Students at Lund University whose education is provided at a place other than Lund, distance education students and students going on exchange semester at Lund University have the opportunity to subscribe for membership only student union or nation + AF.

SÖK POSTER!

Sponsor