Från första studiedagen längtar man till detta tillfälle. En dag som är lite bättre än de andra dagarna. En dag som kommer att finnas med i minnet för resten av livet. Självklart pratar vi om EXAMENSDAGEN!

Efter att ha slitit med studier, tentor, uppsatser och praktik är man äntligen klar och redo att ge sig ut i arbetslivet. Detta görs självklart inte utan firande och ceremonier.

Läkarprogrammet anordnar två examensceremonier per år. En på vintern som avser höstterminens avgående studenter och en på sommaren som avser vårterminens avgående studenter, där studenterna som läst klart termin 11 får sin examen.

Biomedicinprogrammet anordnar en examensceremoni på sommaren för både studenter som tar sin kandidatexamen och studenter som tar sin mastersexamen.

Logopedi – och Audiologiprogrammen anordnar en gemensam examensceremoni på sommaren för de logopedistudenter som tar sin magisterexamen och för de audiologistudenter som tar sin kandidat – eller magisterexamen.

2019 sker examen den 13 januari samt den 14 juni, och det efterföljs med en stor fest, även kallad examensfesten! Ta chansen att vara med på den här stora dagen! Förutom inträde till examensfesten senare under kvällen är det ett bättre tillfälle att bära din högtidsdräkt!

Är du intresserad av att jobba och vill veta mer, kontakta oss högtidsmarskalker för vardera program!


From the very first day of studies you long for this occasion. A day that is a little better than the other days. A day that will stay in your memory for the rest of your life. We do of course mean GRADUATION DAY!

After having worked very hard with studies, tests, essays and practice you are finally finished and ready to take on working life. Of course, this cannot be done without celebrations and ceremonies.

The Medical programme arranges two graduation ceremonies every year. One in the winter that concerns the outgoing students from the fall semester and one in the summer for the outgoing students from the spring semester, when the students who have finished the 11th semester graduate.

The Biomedicine programme arranges one graduation ceremony in the summer for students who get their Bachelor’s degree as well as those who get their Master’s degree.

The Speech-Language Pathology and Audiology programmes together arrange a graduation ceremony in the summer for the logopedic students who get their Master’s degree and also for the audiology students who get their Bachelor’s or Master’s degree.

In 2019 the graduations happen on January 13th and June 14th and both are followed by a big party, also known as the graduation party! Take the opportunity to participate in this great day! In addition to gaining entrance to the party later in the evening it is a perfect occasion to wear your festive evening dress!

If you are interested in helping out at these occasions and want to know more, please contact the Masters of Ceremony for the respective programme!

 

Vakant

Högtidsmarskalk LogAud

Rebecca Röing

Högtidsmarskalk Biomedicin

Vakant

Högtidsmarskalk Läkare

Senaste om Examenshögtider

Relaterat

SÖK POSTER!

Sponsor