Dags att nominera till MF-Superior!

MF Superior är ett årligt resestipendium givet av stiftelsen Locus Medicus Lundensis för att visa medlemmar i Medicinska Föreningen Lund-Malmö (MF) uppskattning och uppmuntran. Priset skall stimulera till ökat engagemang i Medicinska Föreningen och överlämnas på Dies Toddyum Magna (Den stora Toddydagen).

Stipendiaten tillägnas hederstiteln MF Superior och erhåller ett stipendium med 15000 kr som prissumma, att använda till en valfri resa med uppehälle, varvid medresenär får medfölja. MF Superior måste fullfölja resan inom ett år. Som dokumentation på genomförd resa skall MF Superior lämna en skriftlig reseskildring till Locus Medicus Lundensis som beskriver hur resan bidragit till pristagarens ”fostran och utbildning”.

Medicinska Föreningens medlemmar, hedersledamöter och inspektor har rätt att nominera till MF Superior. Nominering skall bestå av en skriftlig motivering till varför personen i fråga borde tilldelas MF Superior. Ingen får nominera sig själv till MF Superior.

Urvalskriterierna är följande:

– Skall vara eller ha varit medlem eller hedersledamot i Medicinska Föreningen Lund-Malmö.

– Skall ha gjort betydande insatser för föreningens verksamhet, dess fortlevnad, dess aktiva samt dess medlemmar. Dessa insatser kan vara av såväl social som utbildningspolitisk karaktär.

– Skall ha lagt ner sin själ och hjärta i föreningen och genom detta entusiasmerat andra att engagera sig i Medicinska Föreningen.

– Skall inte ha utfört huvuddelen av den premierade insatsen i sin egenskap som av MF avlönad tjänsteman.

– Skall vid tidpunkten för beslutet ej själv vara medlem av superiornämnden (dvs sitta i MFs styrelse).

Nomineringar skickas till [email protected] senast den 15/2 2020.

**********

MF Superior is a yearly travel scholarship given out by the stiftelsen Locus Medicus Lundensis to show members of the Medicinska Föreningen Lund-Malmö (MF) appreciation and encouragement. The Award shall stimulate and increase commitment in MF and be handed over at Dies Toddyum Magna (Den stora Toddydagen).

The receiver is awarded the honorary title MF Superior and receives a scholarship of 15000 kr as an award sum, to be used for a trip of their choice including living, with an optional traveling compatriote. MF Superior must complete the journey within a year. As documentation of a completed journey MF Superior must hand in a written journey depiction to stiftelsen Locus Medicus Lundensis that describes how the journey has contributed to the recipients education.

The members, honorary members and inspector of Medicinska Föreningen have the right to nominate a candidate for MF Superior. The nomination shall contain a written motivation as to why the candidate in question should receive MF Superior. It is not allowed to nominate oneself to MF Superior.

The criteria are as follow:

– Is currently or has been a member or honorary member of Medicinska Föreningen Lund-Malmö.

– Has made considerable contributions for the activities of the association, it’s continuation, their members and active members. These contributions could be of social as well as educational political character.

– Has put heart and soul into the association and through this enthused others to involve themselves with Medicinska Föreningen. 

– Has not performed the main part of their premiated contributions in a position as an MF-paid official.

– Is at the time of decision themselves not a part of the Superior Board (i.e. part of the board of Medicinska Föreningen).

Nominations are sent to [email protected] at the latest 15/2 2020.

SÖK POSTER!

Sponsor