Nominera någon till MF Superior

MF Superior är ett årligt resestipendium givet av stiftelsen Locus Medicus Lundensis för att visa medlemmar i Medicinska Föreningen Lund-Malmö (MF) uppskattning och uppmuntran. Priset skall stimulera till ökat engagemang i Medicinska Föreningen och överlämnas på Dies Toddyum Magna (Den stora Toddydagen).

Stipendiaten tillägnas hederstiteln MF Superior och erhåller ett stipendium med 15000 kr som prissumma, att använda till en valfri resa med uppehälle, varvid medresenär får medfölja. MF Superior måste fullfölja resan inom ett år. Som dokumentation på genomförd resa skall MF Superior lämna en skriftlig reseskildring till Locus Medicus Lundensis som beskriver hur redan bidragit till pristagarens ”fostran och utbildning”.

Medicinska Föreningens medlemmar, hedersledamöter och inspektor har rätt att nominera till MF Superior. Nominering skall bestå av en skriftlig motivering till varför personen i fråga borde tilldelas MF Superior. Ingen får nominera sig själv till MF Superior.

Urvalskriterierna är följande:

– Skall vara eller ha varit medlem eller hedersledamot i Medicinska Föreningen Lund-Malmö.

– Skall ha gjort betydande insatser för föreningens verksamhet, dess fortlevnad, dess aktiva samt dess medlemmar. Dessa insatser kan vara av såväl social som utbildningspolitisk karaktär.

– Skall ha lagt ner sin själ och hjärta i föreningen och genom detta entusiasmerat andra att engagera sig i Medicinska Föreningen.

– Skall vid tidpunkten för beslutet ej själv vara medlem av superiornämnden (dvs sitta i MFs styrelse).

Nomineringar skickas till [email protected] senast den 19/2-2017.


MF superior is a scholarship that will be awarded to a student of MF next year.

For more information in english, contact [email protected]

SÖK POSTER!

Sponsor