Sök Medicinska Föreningens styrelse 16/17 | Apply for the Board of Medicinska Föreningen 16/17

Sök Medicinska Föreningens styrelse 16/17

Vill du sitta i MFs högsta verkställande organ? Eller känner någon som borde? MFs styrelse står för föreningens yttersta verkställande arbete och behandlar alla stora frågor. Man har stor möjlighet att påverka föreningens arbete och inriktning. Varje ledamot ansvarar för styrelsens gemensamma arbete samt för sitt specifika verksamhetsområde. Föreningens presidium, ordförande och vice ordförande är arvoderade motsvarande studiemedel och arbetar heltid för föreningen. För mer information om posterna se om styrelsen.

Det går även att söka till MFs fullmäktigepresidium. Talmannen leder fullmäktigesammanträdena (ca 1/mån) och sekreteraren står för protokollföringen.

Kandidaturer och nomineringar skickas till [email protected] senast 24/3. Mail skall innehålla en kort motivering samt kontaktuppgifter. Nomineringar utan kontaktuppgifter kan tyvärr ej behandlas. Alla kandidater kallas till intervju som kommer ske 29e-31e mars, se mer under valberedningens sida.

Följande poster är sökbara:

Ordförande (Heltidsarvoderad post)
Vice ordförande (Heltidsarvoderad post)
Utbildningsansvarig
Studenthälsoansvarig
Socialt ansvarig
Infosekreterare
PR-ansvarig
Talman fullmäktige (1 ordinarie + 1 suppleant)
Sekreterare fullmäktige (1 ordinarie + 1 suppleant)

Apply for the Board of Medicinska Föreningen 16/17

Do you want to sit in the MF’s highest executive body? Or know someone who should? MF´s Board is responsible for the association’s ultimate executive work and deals with all the major issues. It has great potential to influence the association’s work and focus. Each member is responsible both for the board’s joint work and for its specific function. The association´s presidium, president and vice president, are remunerated Corresponding study and works full time for the association. For more information on the items see about the board.

You can also search for MF council presidium. The chairman leads the meetings of the council (about 1 / month) and the secretary is responsible for the protocol.

Candidacies and nominations are sent to [email protected] no later than 24th of March. Mail must contain a brief motivation and contact information. Nominations without contact information can unfortunately not be treated. All candidates will be called for interview which will take place 29th-31st March.

The following items are searchable:

President (full-time remunerated post)
Vice-President (full-time remunerated post)
Head of Education
Head of Student Health
Head of Social Activities
Infosecretary
Head of PR
President of the council (1 regular + 1 substitute)
Secretary of council (1 regular + 1 substitute)

————–

Nils Wetterberg
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

SÖK POSTER!

Sponsor