MF superior – stipendium

MF Superior är ett årligt resestipendium givet av stiftelsen Locus Medicus Lundensis för att visa medlemmar i Medicinska Föreningen Lund-Malmö (MF) uppskattning och uppmuntran. Priset skall stimulera till ökat engagemang i Medicinska Föreningen och överlämnas på Dies Toddyum Magna (Den stora Toddydagen).

Stipendiaten tillägnas hederstiteln MF Superior och erhåller ett stipendium med 15000 kr som prissumma, att använda till en valfri resa med uppehälle, varvid medresenär får medfölja. MF Superior måste fullfölja resan inom ett år. Som dokumentation på genomförd resa skall MF Superior lämna en skriftlig reseskildring till Locus Medicus Lundensis som beskriver hur redan bidragit till pristagarens ”fostran och utbildning”.

Medicinska Föreningens medlemmar, hedersledamöter och inspektor har rätt att nominera till MF Superior. Nominering skall bestå av en skriftlig motivering till varför personen i fråga borde tilldelas MF Superior. Ingen får nominera sig själv till MF Superior.

Urvalskriterierna är följande:

– Skall vara eller ha varit medlem eller hedersledamot i Medicinska Föreningen Lund-Malmö.
– Skall ha gjort betydande insatser för föreningens verksamhet, dess fortlevnad, dess aktiva samt dess medlemmar. Dessa insatser kan vara av såväl social som utbildningspolitisk karaktär.
– Skall ha lagt ner sin själ och hjärta i föreningen och genom detta entusiasmerat andra att engagera sig i Medicinska Föreningen.
– Skall vid tidpunkten för beslutet ej själv vara medlem av superiornämnden (dvs sitta i MFs styrelse).

Nomineringar skickas till [email protected] senast den 19/2-2016.

 


 

 

MF Superior is an annual travel grant distributed by the foundation Locus Medicus Lundensis with the aim to show the members of the Medical Association (Medicinska Föreningen Lund-Malmö) appreciation and encouragement. The grant should encourage to greater involvement in the Medical Association and will be presented at Dies Toddyum Magna (Den stora Toddydagen).

 

The person who will be assigned the travel grant will be dedicated the title of MF Superior and receive a travel grant of 15 000 SEK to use for an optional trip. MF Superior must complete the trip within a year. As documentation of the completed journey MF Superior should write a description of the journey describing how the journey has contributed to the fellows ”education and training” and hand in to the foundation Locus Medicus Lundensis.

 

Members of the Medical association (MF), honorary members and the inspector have the right to nominate for MF Superior. The nomination should consist of a written presentation of the nominated person and why he/she should be assigned the travel grand MF Superior. It is not allowed to nominate yourself.

Criteria for nomination:

  • The nominated person must be or have been a member or honorary member of the Medical Association (MF).
  • The nominated person shall have made significant contributions to the Medical Association.
  • The nominated person shall have put his/her heart and soul in the association and through this encouraged others to get involved in the Medical Association.
  • The nominated person shall not be a member of the Superior Board (the MA-board) during spring 2016.

 

Nominations should be sent to [email protected] before 19/2-2016.

 

 

SÖK POSTER!

Sponsor