Bli Tandemgeneral eller ordförande för Jämställdhetsutskottet!

I tillägg till de tidigare utlysta posterna beslutade Medicinska Föreningens fullmäktige den 10/11 att utlysa två tillfälliga poster! Sista kandidaturdag är 18/11 och kandidatur eller nominering sker genom mail till Valberedningen[a]mfskane.se. Bifogar kontaktuppgifter, annars kan vi inte behandla kandidaturen/nomineringen. Frågor angående posterna riktas till samma mailadress som nomineringar!

Tandemgeneral (1 st) 

Årligen i mitten på maj genomförs den stora tandemstafetten. Cirka tusen lundastudenter cyklar sträckan Göteberog-Lund under ett intensivt dygn. Medicinska Föreningen har för avsikt att delta med en gemensam buss från Corpus Medicum. Detta innebär att du som tandemgeneral måste samarbeta med motsvarande personer i VåVS och SSGI. Som tandemgeneral kommer du ansvara för alla praktiska detaljer inför färden, som att ordna buss, cykel, kontakt med arrangörerna etc. Dessutom en del arbete för att få ihop laget till det bästa i hela Lund. Under färden blir du ansvarig för att allt flyter på och hålla koll på bussens manskap. En post som kräver stor planering, samarbetsförmåga och stort ansvarstagande under genomförandet. Exakt datum för tandemstafetten är idag inte känt men i mitten på maj.

Ordförande i JämU (Jämställdhetsutskottet) (2 st) 

På senaste FUM beslutades att instafta ett tillfälligt utskott för att belysa jämställdhetsfrågor på våra utbildningar. Se mer på http://mfskane.se/2015/11/jamu-jamstalldhets-och-likabehandlingsutskottet/. Eftersom utskottet är nytt kommer det innebära ett stort arbete att utforma verksamheten. Posterna är tillfälliga med mandatperriod 2016-01-01 till 2016-12-31. Därefter kommer utskottets verksamhet utvärdeeras. Följande åliggande beslutade FUM om:

Syfte:

Utskottets syfte är att informera och engagera studenter i frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och likabehandling i de utbildningar som bevakas av Medicinska Föreningen.

Ledning:

Jämställdhets- och likabehandlingsutskottet leds av två utskottsordföranden Medicinska Föreningens fullmäktige. Dessa ansvarar för utskottets arbete. Till utskottets ledning väljs även två personer från respektive utbildningsråd. I utskottets ledning sitter även studenthälsoansvarig.  Alla medlemmar har rätt att adjungera sig till ledningens sammanträden.

Det åligger utskottsordföranden att:

– Delta i utbildningsutskottets möten.

– Delta i arbetsmiljöskottets möten.

– Ha ett nära samarbete med studenthälsoansvarige och utbildningsansvarige i Medicinska Föreningens styrelse.

– Minst två gånger per termin bjuda in föreningens medlemmar till möten under vilka frågor som rör, men inte är begränsade till; kön, könsöverskridande identitet eller -uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder som har uppkommit, lyfts och diskuteras.

– föra en dialog med utbildningsrådsordföranden om hur ovanstående frågor skall fångas upp och förmedlas mellan studenter, utbildningsråden, Jämställdhet- och likabehandlingsutskottet samt Medicinska Föreningens styrelse.

– Anordna studiesociala evenemang under vilka frågor som rör jämställdhets-, jämlikhets- och likabehandlingsperspektivet i utbildningen belyses.

– aktivt arbeta för en bred rekrytering till utskottets aktiviteter.

– Vid avslutat verksamhetsår ha en överlämning med sin efterträdare samt vidarebefordra ett testamente till denne.

 

—————————————–

I tjänsten

Nils Wetterberg
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

SÖK POSTER!