Medicinska utbildningsrådet, MUR, är ett av MFs utbildningsbevakande utskott och arbetar med frågor som rör läkarutbildningen.

 

Varje termin på läkarutbildningen är representerade i MUR genom sina kursombud. En av kursombudens viktigaste uppgifter är att samla in sina kurskamraters åsikter om den aktuella terminen och att rapportera dessa dels till MUR på våra stormöten, dels till terminsansvariga i samband med terminsråden. Kursombuden fungerar också som informationskanal för MUR ut i respektive kurs.

Kursombudens rapporter tillsammans med beslut i StorMUR utgör grunden i den dialog som MUR för med Medicinska fakulteten angående vår utbildning idag och framöver. Studentrepresentanter som valts av MUR sitter med i alla vägledande och beslutande organ där läkarutbildningen diskuteras.
Varmt välkommen att engagera dig i utbildningsbevakningen tillsammans med MUR.

Är det några funderingar kan du alltid vända dig till dina kursombud eller direkt till oss på: mur@mfskane.se

Medlemmar i MUR’s styrelsen 18/19:

Ordförande: Antonio Fernandez
Vice ordförande: Alfrida Svennung
Sekreterare: Ellen Aspelin
PR-ansvarig: Annie Brange
Vieriansvarig: Gustav Christensson
OMSiS-ansvarig: Kristoffer Loo
Kontinuitetansvarig: Joar Åberg

 


Lund Medical Education Council (MUR; Medicinska Utbildningsrådet in Swedish), is one of MF:s committees that work with questions regarding medical training.

Each semester in medical school is represented in MUR through their elected class delegates. One of the most important tasks the delegates have is to gather the opinions of his or her classmates and report these to MUR on our bigger meetings (twice a semester). The delegates also exist as a channel for MUR to reach out to every semester regarding current decisions or questions.

The reports of the delegates together with decisions made at the big MUR meetings make the foundation of the dialogue that MUR has with the Medical Faculty at Lund University about our education today and in the future. Student representatives chosen by MUR are part of all guiding and deciding organs of the Medical Education.

You are warmly welcome to join us in trying to make our education better.

If you have any questions, you can turn to your class delegate or e-mail us directly at mur@mfskane.se

Members of the board 2018/2019:
President: Antonio Fernandez
Vice President: Alfrida Svennung
Secretary: Ellen Aspelin
Information officer: Annie Brange
Catering: Gustav Christensson
OMSiS-delegate: Kristoffer Loo
Continuity officer: Joar Åberg

 

Kommande evenemang

[tribe_events_list category=”mur”]

Henrik Davidsson

Ordförande MUR

Senaste om MUR

Relaterat

SÖK POSTER!