Welcome to the Biomedicine Education Council!

Vi bevakar utbildningen på biomedicinprogrammet och representerar studenterna i Medicinska fakulteten och Medicinska Föreningen. Det är vår uppgift att tillgodose studenternas behov i frågor rörande utbildningen och att se till att viktig information går ut till studenterna. Att engagera sig i utbildningsfrågor är ett sätt att påverka och hålla sig informerad om aktuella ärenden som gäller utbildningen.

Har du något att säga?

Något som du tycker behöver förbättras? Hur tycker du att vi ska göra biomedicinprogrammet till en ännu bättre utbildning? Hör mer än gärna av dig till oss på bur@mfskane.se

Ansvariga:
Ordförande: Sophie Ivarsson
Vice ordförande: Johanna Christensson
Sekreterare: Andrietta Grentzmann
Vieriansvarig: Celina Björkqvist
Event- och BRO-ansvarig: Sara Schumacher
PR- och informationsansvarig: Sara Wettemark
Studiesocialt ansvarig: Ofelia Karlsson


We monitor the education at the biomedicine programme and represents the students in the Faculty of Medicine and the Medical Association. It is our duty to meet the needs of students in matters related to our education and to ensure that important information goes out to the students. To get involved in educational matters is a way to influence and stay informed about current matters concerning the education.

Do you have anything to say?

Something that you think needs improvement? How do you think we should improve the biomedicine programme? Please feel free to contact us at bur@mfskane.se

Responsible:
Chairman: Sophie Ivarsson
Vice Chairman: Johanna Christensson
Secretary: Andrietta Grentzmann
Budget manager: Celina Björkqvist
Event and BRO manager: Sara Schumacher
PR and Communications Manager: Sara Wettemark
Study Socially responsible: Ofelia Karlsson

 

Sara Wettermark

Ordförande BUR

Senaste om BUR

SÖK POSTER!