Som studenthälsoansvarig i Medicinska Föreningens styrelse är du ansvarig för frågor som rör studenternas fysiska och psykosociala studiemiljö. Du fungerar som en länk mellan studenterna, studerandeskyddsombuden och fakulteten, och du ska se till att fakulteten följer de föreskrifter som finns angående både den fysiska arbetsmiljön, men även gällande frågor som rör exempelvis jämställdhet, likabehandling och diskriminering.

Du är också ansvarig för att leda Arbetsmiljöutskottets arbete. I Arbetsmiljöutskottet ingår studenthälsoansvarig, studerandeskyddsombuden och alla förtroendevalda studentrepresentanter som sitter i de kommittéer och nämnder som på fakultetsnivå arbetar med studiemiljö- och hälsa. I utskottet diskuteras programöverskridande frågor, och eventuella problem som har uppstått tas upp.

Utöver detta kan du vid behov få vara med och representera kåren i LUS, exempelvis i fokusfrågor rörande studenthälsa. Du deltar också i Utbildningsutskotts arbete, samt är en del av Medicinska Föreningens styrelse. Genom det löpande styrelsearbetet får du en stor insikt i och kunskap om hur kårens verksamhets bedrivs! Du blir väl insatt i alla frågor som diskuteras, såväl studiesociala som utbildningsrelaterade.

Rollen som Studenthälsoansvarig är väldigt spännande, bred och utvecklande, och kräver egentligen bara att du har ett intresse för frågor som rör studiemiljö och studenternas hälsa. Du har stor möjlighet att påverka både din egen, men även kommande studenters, tid på Medicinska Fakulteten!

——-

As the Head of Student Health you’re responsible for issues concerning the students physical and psychosocial work environment. You’re the link between the students, the Safety representatives and the faculty. Together you’ll make sure that the faculty follow their prescriptions about the students work environment, but also about issues concerning equal treatment and discrimination.

You’re also responsible for the Work Environment council, in which the Head of student health, the Safety representatives and the student trustees in different boards and committees at the faculty meet two to three times a year to discuess different problems.

Above this you will, if needed, represent the union at LUS. You’re also a part of the Education Council, and of the MA’s board. You’ll learn about how the union works, and you’ll be well informed about the current issues that concern the students at the Medical faculty.

Being the Head of Studenet health will develop your skills in many ways, and you’ll get a great chance to improve not only your own, but all the future student’s, time at the Medical Faculty!

SÖK POSTER!

BMC, Sölvegatan 19 (Hus I, plan 10)
046 - 222 06 80
mf@mfskane.se

Hemsidan är sponsrad av Lundakarnevalen

Hemsida av Intervaro webbyrå.