Att vara ordförande för Medicinska Föreningen är ett heltidsuppdrag med ett brett spektrum av arbetsuppgifter.

Ordföranden är en av två i föreningens presidium, den andre är föreningens vice ordförande. Ordförende och vice ordförande är arvoderade på heltid av föreningen och har under deras verksamhetsår uppehåll från sina studier, för att ha största möjlighet och de bästa förutsättningarna att leda föreningens, stötta dess utskott och följa fastställda instruktionerna som finns från fullmäktige.

Ordförande har särskilt ansvar i att leda och övervaka styrelsens arbete. Dessutom företräder ordförande föreningens medlemmar gentemot Corpus Medicum, fakulteten, universitetet, LUS och nationellt, och då framförallt i utbildningsbevakande syften. Utöver detta är det ordförandes uppgift att kalla och sammanställa handlingar till styrelsemöten och fullmäktigemöten.

Utöver det som finns i stadgan och i stadgeinstruktionerna så fylls ordförandes dag med att ha kontakt med medlemmar i utbildningsärenden, ha expeditionstider, skriva och läsa handlingar, representera medlemmar och studenter på möten och andra sammanhang och en massa andra saker!

Har du frågor är det bara att höra av dig på ordf@mfskane.se eller komma in på expeditionen!

Being President of the Medical Association is a full-time mission with a broad spectrum of tasks.

The chair is one of two in the association’s presidium, the other one is the association’s vice chairman. The Chairman and Vice Chairman are remunerated on full time by the association and during their fiscal year have a break from their studies to have the greatest opportunities and the best conditions to lead the association, support its committees and follow defined instructions are available from the associations representative council.

The Chairman has special responsibility to lead and supervise the Association’s Board’s work. The chair also represent the association members towards Corpus Medicum, the faculty, the university, LUS and nationally, and especially in Opinions on Social and Educational Affairs. Beyond that, the chair’s task is to convene and compile documents to meetings and council meetings.

In addition to that found in the Charter, the chairmans day are filled with having contact with members in educational matters, having Office hours, writing and reading meeting documents, represent members and students in meetings and other contexts, and a lot of other things!

If you have questions, just contact ordf@mfskane.se or come into the office!

SÖK POSTER!

BMC, Sölvegatan 19 (Hus I, plan 10)
046 - 222 06 80
mf@mfskane.se

Hemsidan är sponsrad av Lundakarnevalen

Hemsida av Intervaro webbyrå.